คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ต่อพงศ์ ส่งศรีโรจน์

ความเชี่ยวชาญ

การกู้ชีพ

ประวัติและผลงาน

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

1. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด    (Emergency Medical Services Training Center Co., Ltd.)

2. กรรมการ  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

3. ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพกู้ชีพ  คณะทำงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  คณะผู้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4. ประธานชมรมนักขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (ประเทศไทย)

 

รางวัลที่เคยได้รับ

1. รางวัลบุคคลจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

 

ตำแหน่งการทำงาน/ประวัติการทำงาน

ปี 2545  เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร

สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย  กรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข  

 ปี 2546  เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร  ศูนย์นเรนทร   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข  กระทรวงสาธารสุข

 ปี 2547  ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง ในการกำกับของสำนักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักการแพทย์รุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน  

 ปี 2553  อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ถึงปัจจุบัน

 

หลักสูตรการฝึกอบรม

1. หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

2. หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

3. หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย

1. หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย

2. หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

3. หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

4. หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

5. หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

7. หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้