ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ TaladPanya.com (“เว็บไซต์”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Knowhow ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์นี้ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัท และ/หรือ ผู้ถือลิขสิทธิ์ร่วมตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับบริษัท

หากบุคคลใด ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง ปลอมแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้