คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลทิพย์ พลบุตร

ความเชี่ยวชาญ

ภ.ญี่ปุ่น

ประวัติและผลงาน
  • ปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho Scholarship) ปริญญาโทด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น (MA.) จากมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
  • ปริญญาเอก สาขา Second Language Acquisition and Teaching จาก University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา (Ph.d)
  • ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 20 ปี
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้