คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

รุ่งนภา เหมแดง

ความเชี่ยวชาญ

เคมี

ประวัติและผลงาน

วุฒิปริญญาตรี – วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  วิชาเอก  เคมี

วุฒิปริญญาโท – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)

ปัจจุบันรับราชการสอนวิชาเคมีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 นอกจากสอนในโรงเรียนแล้ว ยังได้ลงพื้นที่สอนคนในชุมชนผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ สบู่ แชมพู ครีมนวด น้ำยาล้างจาน ลิปบาล์ม ด้วยสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย โดยใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้