เรียนเยอรมัน กับ นพพล

คอร์สออนไลน์ สุดคุ้ม! เรียนภาษาเยอรมันกับคุณนพพล วางลำดับการอธิบายโดยละเอียด สร้างความเข้าใจในการสร้างประโยค

668 STUDENTS ENROLLED

สุดคุ้ม! เรียนภาษาเยอรมัน 100 ชั่วโมง
ในราคาแค่ 10 ชั่วโมง

การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นคอร์สนี้จึงเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้สนใจ โดยมีการวางรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับการทดสอบวัดระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในระดับ A1 โดยเมื่อเรียนจนจบเนื้อหาทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในระดับเทียบเท่ากับระดับ B2 สามารถนําไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ หรือใช้งานในระดับที่ดีได้

แถมฟรี!

ตัวอย่างข้อสอบระดับ A1 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ที่จะสอนการสังเกตและวิเคราะห์คำถาม ซึ่งจะนำมาสู่คำตอบอย่างถูกต้องและง่ายดาย

 • ผู้สนใจภาษาเยอรมัน
 • ผู้ที่ต้องการสอบวัดะดับตั้งแต่ A1 – B2
 • นักศึกษาที่จะเตรียมตัวสอบ TestDaf หรือเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

 • ความเข้าใจที่ดีในภาษาเยอรมัน สามารถใช้ในชีวิตประจําวัน การทํางาน การเรียน และการสอบวัดระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ A1 – B2 , TestDaf , PAT7.2
 • e-Book เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 2 เล่ม
 • e-Book แบบฝึกหัด จำนวน 1 เล่ม
 • ตัวอย่างข้อสอบภาษาเยอรมันระดับ A1 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

เนื้อหาหลักสูตร

ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
Download เอกสารสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันกับนพพล 00:05:00
ระดับ A1
1. หัดสะกดคําศัพท์ 01:17:00
2. ฝึกอ่านข้อมูลส่วนบุคคล FREE 00:46:36
3. ตัวเลขและการซื้อของ 00:33:10
4. เพศของคํานามและเทคนิค 00:21:03
5. การบอกราคาและขนาด 00:18:22
6. การนับจํานวน 00:29:02
7. การผันคํากริยา 00:22:30
8. ฝึกสร้างประโยค 01:13:15
9. เล่าเรื่องชีวิตประจําวัน 01:12:00
10. กริยาแยกหัวกับตัว 00:50:42
11. หัดเขียนเล่าเรื่องง่ายๆ 00:26:08
12. เดินทางและระบุตําแหน่ง 00:47:58
13. ฝึกทําแบบฝึกหัด 00:46:31
14. ฝึกตอบคําถามประจําวัน 01:17:00
15. หัดเขียนจดหมาย 1 00:35:06
16. หัดเขียนจดหมาย 2 00:26:29
17. คําถามและคําสั่ง 00:58:22
18. เล่าเรื่องอาชีพ 00:26:01
19. แบบฝึกเรื่องอาชีพ 01:25:00
20. อาชีพของฉัน 00:32:36
21. เรียนรู้ศัพท์เพิ่มเติม 01:02:37
22. เฉลยการบ้าน 01:03:49
23. เฉลยการบ้าน + ปฏิเสธ 00:49:39
24. การใช้กริยาช่วย 00:45:42
25. ฝึกการใช้กริยาช่วย 00:28:39
ระดับ A2
26. เริ่มต้นใช้ dass 01:05:00
27. การใช้ zu และ um…zu… 00:42:29
28. เดินทางและสถานที่ 00:53:04
29. เล่าเรื่องการเดินทาง 00:32:17
30. เล่าเรื่องสถานที่ 00:51:56
31. สถานที่บริการสาธารณะ 00:31:23
32. การใช้ wo : ที่ซึ่ง 00:26:52
33. ฝึกทําข้อสอบ 00:45:38
34. อากาศและภูมิประเทศ 00:30:05
35. คํานามที่ไม่ใช้ Artikel 00:25:26
36. Akkusativ 01:04:00
37. Dativ ภาค 1 00:32:29
38. Dativ ภาค 2 01:04:00
39. Dativ ภาค 3 00:46:32
40. กริยา sich (Akkusativ) 00:44:57
41. กริยา sich (Akkusativ) 2 00:22:18
42. กริยา sich (Dativ) 00:34:03
43. กริยา + Präposition 1 00:45:29
44. กริยา + Präposition 2 00:31:01
45. การใช้ zu 00:42:51
46. การใช้คํานามแทนกริยาช่วย 01:27:06
47. การใช้ nicht 00:49:04
48. ตัวเชื่อมในประโยค 1 01:05:58
49. ตัวเชื่อมในประโยค 2 00:50:11
50. อาหารและโรค 00:17:36
51. Genetiv 00:47:50
52. วันและเดือน 00:38:41
53. ฝึกอ่าน Text 1 00:24:34
54. ฝึกอ่าน Text 2 00:22:25
55. ฝึกอ่าน Text 3 00:15:25
56. Relativpronomen 00:57:29
57. ฝึกสร้างประโยคขยายความ 00:47:54
58. แบบฝึกประโยคขยายความ 00:25:28
59. ฝึกอ่าน Text 4 00:12:15
60. กริยาที่ใช้คู่กับ zu 00:30:15
61. Adjektiv 00:44:36
62. การผัน Endung 00:54:03
63. เป็นหนึ่งใน … 00:17:14
64. การเล่าเรื่องอดีต 00:42:07
ระดับ B1, B2
65. บอกขนาดและความรู้สึก 00:34:38
66. Adverb + Präposition 00:45:29
67. ประโยชน์ของกริยา 00:52:11
68. เขียน Diary 00:31:14
69. การใช้กริยาช่วยในรูปอดีต 00:42:27
70. การใช้ nachdem 00:23:49
71. Plusquamperfekt 00:45:59
72. แบบฝึกหัด Quiz 1 00:30:13
73. แบบฝึกหัด Quiz 2 00:38:15
74. แบบฝึกหัด Quiz 3 00:26:23
75. แบบฝึกหัด Quiz 4 00:24:52
76. แบบฝึกหัดการใช้ nicht 00:31:55
77. ฝึกอ่าน Text 5 00:50:52
78. ฝึกอ่าน Text 6 00:16:46
79. ฝึกอ่าน Text 7 00:35:39
80. ฝึกอ่าน Text 8 00:31:32
81. ฝึกวางตําแหน่ง Adverb 00:52:14
82. Passiv ภาค 1 01:15:21
83. Passiv ภาค 2 00:36:54
84. ฝึกอ่าน Text 9 00:35:27
85. ฝึกอ่าน Text 10 00:21:27
86. Zustandpassiv 00:40:00
87. Artikelwörter 00:24:30
88. การใช้ werden 00:58:37
89. กริยาช่วยรูป 50:50 00:38:08
90. ฝึกอ่าน Text 11 00:51:18
91. การเอาเรื่องมาเล่าต่อ 00:35:27
ฝึกทำข้อสอบระดับ A1
Download เอกสารสำหรับการเตรียมสอบระดับ A1 00:06:37
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 3 FREE 00:09:40
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 4 00:13:43
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 5 00:11:22
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 6 00:06:58
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 7 00:10:43
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 8 00:05:43
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 9 00:06:02
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 10 00:02:49
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 11 00:02:53
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 12 00:04:34
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 13 00:03:15
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 14 00:05:03
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 15 00:17:51
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 16 00:11:57
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 17 00:09:44
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 18 00:08:39
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 19 00:12:59
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 20 00:10:41
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 21 00:08:12
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 22 00:05:24
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 23 00:03:58
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 24 00:03:58
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 25 00:32:27
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 35 00:03:14
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 36 00:19:10
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 44 00:13:40
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 45 00:36:50
เฉลยข้อสอบ A1 หน้า 48 00:42:57
ไฟล์เสียงสำหรับเตรียมสอบระดับ A1 00:14:51
เนื้อหาเพิ่มเติม
C1-01 Konjunktiv I 00:25:51
C1-02 Relativsätze 00:18:20
C1-03 deren-dessen + Präposition 00:14:44
C1-04 Demonstrativpronomen 1 00:07:43
C1-05 Demonstrativpronomen 2 00:14:25
C1-06 Demonstrativpronomen 3 00:10:55
C1-07 Demonstrativpronomen 4 00:20:24
C1-08 Demonstrativpronomen 5 00:24:48
C1-09 Demonstrativpronomen 6 00:16:06
C1-10 Dessentwegen 00:19:35
C1-11 Das 00:06:21
C1-12 Dies 00:14:20
C1-13 Diese-Jene 00:20:06
C1-14 Diejenige 00:16:00
C1-15 Diejenige 2 00:08:01
C1-16 Dieselbe 00:08:01
C1-17 Dieselbe 2 00:06:27
C1-18 Desselben-Desejenigen 00:13:48
C1-19 Selbst-Selber 00:09:10
C1-20 Es 00:14:07
C1-21 Es 2 00:08:21
C1-22 Es 3 00:19:00
C1-23 Es-Das 00:15:03
C1-24 Präpositionen mit Genitiv 00:17:54
C1-25 Präpositionen mit Genitiv 2 00:21:11
C1-26 Präpositionen mit Genitiv 3 00:04:38
C1-27 Präpositionen mit Genitiv 4 00:18:23
C1-28 Verben mit dem Genitiv 00:14:35
C1-29 Verben mit dem Genitiv 2 00:07:58
C1-30 Verben mit dem Genitiv 3 00:09:52
C1-31 Verben mit dem Genitiv 4 00:11:40
C1-32 Verben mit dem Genitiv 5 00:11:08
C1-33 Futur II (เบื้องต้น) 00:23:04
C1-33-1 ทบทวน Konjunktiv II (1) 00:22:35
C1-33-2 ทบทวน Konjunktiv II (2) 00:17:04
C1-34 Passivsätze – Präsens Passiv 00:14:04
C1-35 Passivsätze – Präteritum Passiv 00:08:57
C1-36 Passivsätze – Perfekt Passiv 00:08:56
C1-37 Passivsätze – Plusquamperfekt Passiv 00:07:34
C1-38 Passivsätze – Futur I Passiv 00:11:33
C1-39 Passivsätze – Futur II Passiv 00:10:41
C1-40 Formen des Vorgangspassivs mit Modalverben 00:06:01
C1-41 Modalverben im Perfekt 00:22:26
C1-42 Perfekt Passiv mit Modalverben 00:11:12
C1-43 Aktiv – Vorgangspassiv 00:09:58
C1-44 Das Futur II 00:11:27
C1-45 Futur II Aktiv mit Modalverb 00:10:36
C1-46 Das Futur II(2) 00:02:01
C1-47 Konjunktiv I Aktiv – Vorgangspassiv 00:17:29
C1-48 Konjunktiv II Aktiv – Vorgangspassiv 00:16:51
C1-49 Vorgangspassiv (Konjunktiv II) 00:04:30
C1-50 zu + Partizip I 00:09:01
C1-51 zu + Partizip I (Übungen) 00:04:49
C1-52 außen innen 00:13:25
C1-53 außen innen (Übungen) 00:13:52
C1-54 oben unten (Übungen) 00:04:43
C1-55 Relativsätze mit wo(~), wer, was 00:05:30
C1-56 wer, wen, wem, wessen 00:14:28
C1-57 hin(~), her(~) 00:14:23
C1-58 ทบทวน hin(~), her(~) 00:22:01
C1-59 ทบทวน außen innen (Übungen) 00:16:09
C1-60 ทบทวน oben unten (Übungen) 00:06:18
C1-61 ทบทวน Relativsätze mit wo(~), wer, was 00:08:58
C1-62 ทบทวน was 00:18:09
C1-63 in (~), wo(~) Übungen 00:18:49
C1-64 was, wo(~) Übungen 00:15:39
C1-65 Zeitpunkt 00:08:33
C1-66 Zeitpunkt 2 00:22:59
C1-66-1 Zeitpunkt 3 00:07:48
C1-67 ทบทวน zu + Partizip I 00:11:41
C1-68 tatsächlich eigentlich sowieso ohnehin 00:08:22
C1-69 egal bloß nur 00:04:44
C1-70 anstatt übrig üblich natürlich 00:05:36
C1-71 schließlich endlich ausschließlich vor allem 00:08:02
C1-72 vorher nachher zuerst zuletzt 00:05:15
C1-73 derzeit nun jetzt zuvor erst weiterhin weiter 00:09:34
C1-74 gleich และ (~)selbe 00:12:00
C1-75 (~)selbe (~)jenige 00:04:48
C1-76 (~)einander 00:08:39
C1-77 irgend(~) 00:03:25
C1-78 Attributive Adjektive 00:08:11
C1-79 Attributive Adjektive (Übungen) 00:15:48
C1-80 Redepartikeln 00:17:59
C1-81 Nomen mit Präpositionen 00:09:25
C1-82 Adjektive und Partizipien als Nomen 00:10:30
C1-83 Adjektive und Partizipien als Nomen 2 00:14:16
C1-84 Adjektive und Partizipien als Nomen 3 00:12:46

ความเห็น

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2024 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้          

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก
คอร์สไหน..
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?