คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

จักร พิชัยศรทัต

ความเชี่ยวชาญ

นักเขียน บรรณาธิการ

ประวัติและผลงาน

เจ้าของผลงานหนังสือ: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Land และการใช้งาน Novell NetWare
.
ผลงานที่ผ่านมา
– ร่วมพัฒนา Firmware ระบบการพิมพ์ภาษาไทยบนเครื่องพิมพ์
– ร่วมพัฒนาระบบการแสดงผลภาษาไทยบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
– เป็นวิทยากร Train The Trainer ในเรื่องการเขียนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
– เป็นวิทยากรเรื่องระบบฐานข้อมูล (Database System), ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN, การใช้งาน Microsoft Office
– เป็นวิทยากรเรื่อง มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9000 และ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14000
– เป็น QMR ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
– ดำเนินการในการขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
.
ปัจจุบัน:
– ที่ปรึกษา สำนักพิมพ์ Dดี
– บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ Dดี

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้